Obchodní podmínky

Obchodní a reklamační podmínky

521 Stock Avenue, spol. s r. o.                                                                            Platné od 1. ledna 2014

 

 

  1. Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva.

 

Objednávka kupujícího je kupní smlouvou Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačních podmínek a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

 

Prodávající je také oprávněn zrušit objednávku nebo její část v případě, kdy na kupujícího byl vyhlášen insolvenční návrh, návrh na výkon exekučního usnesení, podnik kupujícího vstoupil do likvidace či kupující sám na sebe podal návrh na prohlášení konkursu, stejně tak jako v jiných případech, kdy má prodávající oprávněné pochybnosti o solventnosti kupujícího.

 

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován e-mailem. V detailu každého nabídky je předpokládaná dodací lhůta zboží, . Pokud zboží není na skladě či na skladě dodavatele budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

 

  1. Storno objednávky.

 

V případě že budete chtít vaši objednávku stornovat tak Vás žádáme abyste tak učinili co nejdříve. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo nabídky.

 

  1. Druhy dopravy sjednanými přepravci.

 

 Zboží je doručováno prostřednictvím České pošty či kurýrním doručením po Praze.  Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. Reklamace zásilky odeslané prostřednictvím České pošty je možná maximálně do 2 pracovních  dnů od doručení za předpokladu, že poškození nebylo zřejmé při předání (více viz reklamační řád a obchodní podmínky České pošty.

 

Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo je-li porušena ochranná páska, je nutné uplatnit reklamaci přímo u přepravce (České pošty) a to ihned při převzetí zásilky. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost. O odeslání je zákazník informován e-mailem. Lhůta doručení záleží na zvoleném způsobu doručení.

 

  1. Právo z vadného plnění

 

V zásilce vždy najdete daňový doklad. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady,která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.Daňový doklad slouží také jako záruční list, obsahuje výrobní číslo daného artiklu. Záruka nebude uznána na položku se zničeným, strženým, nečitelným či jiným způsobem poškozeným výrobním číslem.

 

 

  1. Právo odstoupit od smlouvy

 

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy,  pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod) v souladu s § 1818 nového občanského zákoníku do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.  Odstoupení od smlouvy musí být oznámeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty na e-mailovou adresu : info@521stock.cz anebo podáno na poštu.  Spotřebitel, v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vrátit zboží včetně veškerého příslušenství a obsahu původního balení a to do 5 dnů ode odstoupení smlouvy  na adresu sídla firmy. Není-li zakoupené zboží vráceno odesílateli ani do 21 dní ode dne odstoupení od kupní smlouvy, pak má prodávající za to, že kupující svůj návrh na odstoupení od kupní smlouvy stáhl a rozhodl se zakoupený předmět ponechat na základě dříve uzavřené kupní smlouvy. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně či prodávajícímu vznikla porušením právních povinností ze strany kupujícího škoda, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.). Vrácená kupní cena předmětu bude posléze v zákonné lhůtě poukázána na bankovní účet kupujícího, který uvede ve své žádosti o odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku je možné pouze fyzickým osobám nepodnikajícím (tj. bez IC).

 

 

  1. Doručení a dodací podmínky.

 

Objednáním daného zboží (tj. uzavřením kupní smlouvy) kupující souhlasí nejenom s obchodními podmínkami prodejce, ale také se zvoleným způsobem přepravy a zároveň s obchodními podmínkami přepravce, co se týče nejenom doby dodání, způsoby dodání zboží, možností případné úhrady za zboží (jedná-li se např. o dobírku), ale také s jeho reklamačním řádem.

.

 

  1. Způsoby úhrady.

 

Způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy.

 

Za objednané zboží je možné platit předem na bankovní účet prodávajícího, v takovém případě je zboží odesláno po připsání dané částky na účet prodejce; odeslání skrze Českou poštou na dobírku (kupující zaplatí částku za zásilku při převzetí zásilky od dopravce) či v případě kurýrního doručení v rámci Prahy v hotovosti při předání objednaného zboží.

 

 

 

  1. Reklamace.

 

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačních instrukcí níže. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.

 

a) zboží došlo ve viditelně porušeném obalu

 

V takovém případě je lepší zásilku nepřevzít, nebo spolu s pracovníkem dopravce (např. doručovatelka České pošty) zásilku prohlédnout, zda je kompletní a v neporušeném originálním obalu. V každém případě je však doručovatelka povinna na Vaši žádost sepsat protokol o poškozené zásilce, a s tímto dokladem se dostavíte do 24 hod. od převzetí na Vaši pobočku České pošty, kde uplatníte reklamaci z poškození v souladu s Obchodními podmínkami zvoleného přepravce.

 

 Odesláním poškozené zásilky (bez podání reklamace u přepravce) zpět do sídla naší společnosti znemožníte reklamovat poškozenou zásilku při přepravě k Vám a tato reklamace nebude uznána (blíže ustanovení občanského zákoníku o přepravě § 2121 a § 2123)


b) zboží došlo v pořádku, ale objevila se u něj provozní vada.

 

Pokud objevíte na zboží vadu (i postupem času), prověřte podle nákupního dokladu, zda je zboží v záruce (spotřebitelská záruka na funkčnost zcela nových předmětů činí 24 měsíců, u akumulátorů, baterií, tiskových náplní apod. položek, u nichž dle fyzikálních zákonitostí dochází v průběhu času a užívání k jejich nenávratnému poškození, se záruka vztahuje pouze na elektroniku u těchto zařízení, u použitých věcí pak záruka činí 12 měsíců). V případě, kdy je zboží stále v záruční lhůtě, zašlete jej s kopií kupního dokladu na adresu naší firmy. Obratem posoudíme Vaši reklamaci a vynasnažíme se o co nejrychlejší kladné vyřízení.

 

V případě reklamace je nutné zaslat kompletní balení se všemi součástmi (tj. příp. i manuály či přibalenými instrukcemi, CD médii, kabely atd.) na adresu prodejce. K reklamaci připojte podrobný popis závady výrobku a zašlete doporučeně na naši adresu. Zásilky určené k reklamaci odeslané „na dobírku“ nebudou akceptovány a budou vráceny zpět na Vaši adresu. 

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

 Je-li kupujícím spotřebitel, na nějž se vztahují právní ustanovení zákona č. 378/2015 a předmět jeho objednávky neslouží pro další obchodní či podnikatelské účely ve smyslu dalších právních ustanovení, pak má tento spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb.

 Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy